Įstatai

VIEŠOJI ĮSTAIGA MOSĖDŽIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
ĮSTATAI, 2000 12 22, Mosėdis

Bendroji dalis

1.  Viešoji įstaiga Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centras ( Mosėdžio PSPC) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) Skuodo savivaldybės viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga (įstaiga), teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

2. Mosėdžio PSPC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos draudimo, viešųjų įstaigų įstatymais bei teisės aktais ir šiais įstatais.

3. Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

4. Įstaigos buveinė: Skuodo g. Nr. 2, Mosėdis, Skuodo savivaldybė, LT-5694. Telefonas 76231.

5. Įstaigos steigėjas – Skuodo savivaldybės taryba.

6. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Steigėjas pagal įstaigos prievoles atsako tik ta suma, kurią įnešė į įstaigos turtą. Įstaiga neatsako už steigėjo įsipareigojimus.

7. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

8. Mosėdžio PSPC veikla yra nuolatinė.

Įstaigos steigėjo teisės ir pareigos

9. Įstaigos steigėjas yra Skuodo savivaldybės taryba, kuri perduoda įstaigai valstybės ir savivaldybės turtą ir lėšas panaudos teise.

10. Įstaigos steigėjas turi teisę:

10.1. priimti, keisti ir papildyti įstaigos įstatus;

10.2. nustatyti Mosėdžio PSPC privalomas veiklos užduotis;

10.3. reikalauti iš įstaigos vadovo pateikti informaciją apie įstaigos veiklą;

10.4. detalizuoti įstaigos turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo tvarką pagal Vyriausybės nustatytą tvarką;

10.5. pagal įstatymus nustatyti ar dalyvauti nustatant įstaigos paslaugų kainas bei jų skaičiavimo metodikas;

10.6. organizuoti viešąjį konkursą Mosėdžio PSPC vadovo pareigoms užimti;

10.7. sudaryti sutartį su konkursą laimėjusiu asmeniu, šią darbo sutartį nutraukti įstatymų nustatyta tvarka;

10.8. pavesti įstaigos vadovui nustatyti įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams normatyvus;

10.9. nustatyti įstaigos vadovo atlyginimą;

10.10. leisti įstaigos vadovui kartu dirbti bendros praktikos gydytoju;

10.11. turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja įstatymams.

Uždaviniai ir veiklos sritys

11. Pagrindinis Mosėdžio PSPC tikslas – gerinti Mosėdžio miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

12. Organizuoti ir teikti nespecializuotą kvalifikuotą pirminę asmens sveikatos priežiūrą Mosėdžio miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams. Šios paslaugos teikiamos įstaigoje ir pacientų namuose pagal medicinos normą “Bendrosios praktikos gydytojas”.

13. Medicinos punktai – akredituotos įstaigos teikti aptarnaujamos bendruomenės gyventojams kokybišką medicinos pagalbą atlikti pagal kompetenciją profilaktinius gyventojų sveikatos patikrinimus, organizuoti slaugą namuose. Atlikti planinius skiepijimus, vykdyti gydytojų paskyrimus, stebėti mokymo įstaigų higieninę būklę, vykdyti lėtinėmis užkrečiamomis ligomis sergančiųjų priežiūrą ir apskaitą, aprūpinti gyventojus pirmojo būtinumo vaistais bei slaugos priemonėmis Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

14. Pagrindinės įstaigos veiklos sritys:

14.1. teikti nespecializuotą kvalifikuotą medicinos pagalbą

14.2. teikti kvalifikuotą stomatologinę pagalbą

14.3. atlikti pirmines atstatomosios medicinos, slaugos ir socialines paslaugas;

14.4. teikti prevencinę medicinos pagalbą

14.5. konsultuotis ir nukreipti pacientus kvalifikuotiems asmens sveikatos priežiūros specialistams;

14.6. vykdyti nedarbingumo ekspertizę;

14.7. kita, įstatymais neuždrausta, medicinine veikla.

15. Pagrindines įstaigos veiklos apimtis nustato:

15.1. sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai, reglamentuojantys pirminės asmens sveikatos priežiūros apimtis;

15.2. Vyriausybės tvirtinami LNSS įstaigų tinklo išdėstymo ir struktūros minimalūs normatyvai;

15.3. steigėjas;

15.4. Mosėdžio PSPC ir Teritorinių ligonių kasų sutartys dėl įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo;

15.5. akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai apimtys.

Įstaigos teisės

16. Vykdydama įstatuose nustatytą veiklą, įstaiga turi teisę:

16.1. turėti sąskaitas banko įstaigose, antspaudą

16.2. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą naudoti, valdyti, disponuoti juo įstatymuose bei šiuose įstatuose nustatyta tvarka;

16.3. gauti labdarą ir paramą ją skirstyti;

16.4. teikti mokamas paslaugas;

16.5. sudaryti sandorius ir prisiimti įsipareigojimus;

16.6. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

16.7. naudoti įstaigos lėšas įstatuose nustatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

16.8. gali turėti ir kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Pareigos

17. Mosėdžio PSPC privalo:

17.1. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą

17.2. įgyvendinti būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones pagal sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą

17.3. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Mosėdžio PSPC licencijoje;

17.4. naudoti tik tas sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Medicinos gaminiai turi būti įtraukti į medicinos gaminių registrą kurio nuostatus patvirtina sveikatos apsaugos ministras;

17.5. pildyti ir saugoti pacientų ambulatorines korteles, kitą medicininę dokumentaciją bei teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

Valdymo organai ir jų kompetencija

18. Įstaigos aukščiausias valdymo organas yra steigėjas.

19. Įstaigos veiklą organizuoja ir valdo įstaigos vadovas, kurį skiria steigėjas 5 metų laikotarpiui.

20. Įstaigos finansinę veiklą tvarko buhalteris, kurį į darbą priima įstaigos vadovas įstatymų nustatyta tvarka.

21. Įstaigos vadovo teisės ir pareigos:

21.1. nustatyti darbuotojų pareigybes ir sudaryti su jais sutartis bei jas nutraukti;

21.2. tvirtinti įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

21.3. suderinus su stebėtojų taryba, nustatyti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką neviršijant darbo apmokėjimo fondo;

21.4. atsakyti už perduoto pagal panaudos sutartį bei įstaigos įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;

21.5. atstovauti įstaigai santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis teisme;

21.6. privalo kartą per metus visuotiniame darbuotojų susirinkime pateikti atskaitą apie įstaigos finansinę veiklą, perspektyvas;

21.7. tik gavus steigėjo raštišką sutikimą, turi teisę pasirašyti perduoto pagal panaudos sutartis steigėjo turto nuomos, panaudos, mainų sutartis;

21.8. turi kitas teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams bei teisės aktams.

22. Mosėdžio PSPC patariamasis organas yra stebėtojų taryba, kuri sudaroma penkeriems metams. Stebėtojų tarybą sudaro: įstaigos steigėjo paskirtas atstovas, seniūnijos, kurios teritorijoje yra įstaiga, atstovas ir įstaigos atstovas.

23. Stebėtojų taryboje negali būti asmenys, kurie dirba įstaigos administracijoje, valstybinėje ar teritorinėje ligonių kasoje, draudimo organizacijose, užsiimančiose sveikatos draudimu;

24. Stebėtojų tarybos teisės ir pareigos:

24.1. analizuoti įstaigos vadovo veiklą;

24.2. išklausyti įstaigos vadovo parengtą metinės veiklos ataskaitą ir skelbti ją visuomenei;

24.3. derinti įstaigos vadovo parengtą sprendimo projektą įstaigos teikiamoms paslaugoms nustatyti, kitus sprendimų projektus;

24.4. vykdyti kitas funkcijas, nustatytas stebėtojų tarybos darbo nuostatuose.

Įstaigos lesų šaltiniai ir naudojimo tvarka

25. Įstaigos lėšų šaltiniai;

25.1. privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros sutartis su valstybine ir teritorinėmis ligonių kasomis ar savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis;

25.2. steigėjo skirtos lėšos;

25.3. valstybės ir savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai;

25.4. valstybės, savivaldybių sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;

25.5. valstybės investicinių programų lėšos;

25.6. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;

25.7. lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų pagal sutartis už suteiktas mokamas paslaugas ar sutartinius darbus;

25.8. lėšos, gaunamos labdaros, paramos būdu, dovanotos lėšos, taip pat pagal testamentą;

25.9. skolintos lėšos;

25.10. pajamos už parduotą ar išnuomotą įstaigos turtą;

25.11. kitos teisėtai įgytos lėšos;

26. Kiekvienais metais įstaiga sudaro iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, privalomojo sveikatos draudimo bei valstybės ir savivaldybių sveikatos fondų gaunamų lėšų sąmatą. Išlaidų sąmatas tvirtina steigėjas. Iš kitų šaltinių gaunamų lėšų sąmata sudaroma, jei to reikalauja šias lėšas teikiantys subjektai.

27. Lėšas gautas labdaros ar paramos būdu, taip pat pagal testamentą, įstaiga naudoja labdaros (paramos) teikėjo arba testatoriaūs nurodymu įstatuose nustatytai ir akredituotai veiklai užtikrinti. Šios lėšos turi būti laikomos atskiroje lėšų sąskaitoje.

28. Įstaigos pajamos skirstomos tokia tvarka:

28.1. įstaigos įstatuose nustatytai veiklai bei įsipareigojimams įgyvendinti;

28.2. nustatytiems biudžeto mokesčiams mokėti;

28.3. įstaigos darbuotojų kvalifikacijai kelti;

28.4. naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įgyti ir diegti;

28.5. patalpoms remontuoti;

28.6. įstaigos darbuotojų kultūrinėms ir socialinėms reikmėms;

28.7. premijoms ir materialinei pagalbai nelaimės atveju;

28.8. įstaigos teikiamų paslaugų reklamai ir reprezentacijai.

29. Įstaigos lėšos gali būti naudojamos šiais įstatais nustatytai ir įstatymų neuždraustai veiklai.

Disponavimo įstaigos turtu tvarka

30. Įstaigos turtą sudaro ilgalaikis materialusis turtas, turtas, gautas labdaros ar paramos būdu, pagal testamentą, finansiniai ištekliai ir kitas su įstaigos veikla susijęs teisėtai įgytas turtas.

31. Steigėjas ilgalaikį turtą įstaigai perduoda panaudos pagrindu įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Įstaiga ilgalaikį materialųjį turtą parduoti, perleisti, išnuomoti, keisti, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą gali tik raštiškai leidus steigėjui, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

33. Įstaiga, pardavusi susidėvėjusias ar jos veiklai nereikalingas materialines vertybes, gautas pajamas naudoja įstatuose nustatytai veiklai užtikrinti.

34. Įstaiga gali įsigyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto. Įsigyjant yra taikomi Viešojo pirkimo įstatymo nustatyti apribojimai.

35. Įstaiga gautų pajamų negali skirstyti steigėjui.

Mosėdžio PSPC veiklos kontrolė

36. Įstaigos teikiamų paslaugų valstybinę kontrolę atlieka sveikatos priežiūros įstaigų ir kitais įstatymais nurodytos institucijos:

36.1. sveikatos apsaugos ministro paskirti pareigūnai;

36.2. valstybinė medicininio audito inspekcija;

36.3. valstybinė ir teritorinė ligonių kasos;

36.4. Lietuvos medicinos etikos komitetas;

36.5. valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba;

36.6. valstybinė higienos inspekcija prie valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos;

36.7. įstaigos finansinę veiklą kontroliuoja valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijos.

37. Įstaigos vadovas privalo pateikti Valstybės kontrolės institucijoms jų reikalavimu su įstaigos veikla susijusius dokumentus.

Įstaigos reorganizavimas ir likvidavimas

38. Įstaigos reorganizavimas – tai įstaigos – juridinio asmens, pertvarkymas be likvidavimo procedūros. Įstaigos reorganizuoti rengiamas projektas, kurį tvirtina steigėjas.

39. Įstaiga likviduojama, kai jos veikla visiškai nutraukiama.

40. Įstaigos likvidavimo pagrindu gali būti:

40.1. steigėjo sprendimas likviduoti įstaigą priimtas įstatų nustatyta tvarka;

40.2. teismo sprendimas likviduoti įstaigą už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus.

41. Institucija, nutarusi likviduoti įstaigą, skiria likvidatorių, nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos ambulatorijos vadovas netenka įgaliojimų, jo funkcijas atlieka likvidatorius.

42. Įstaigos likvidatorius:

42.1. parengia likvidavimo laikotarpio pradžios įstaigos finansinę ataskaitą;

42.2. sudaro įstaigos likvidavimo aktą;

42.3. atsiskaito su kreditoriais įstatymų nustatyta tvarka;

42.4. baigia vykdyti prievoles pagal anksčiau sudarytus įstaigos sandorius ir sudaro sandorius, susijusius su įstaigos likvidavimu;

42.5. likusį įstaigos turtą perduoda steigėjui;

42.6. apie įstaigos likvidavimą viešai skelbiama du kartus, antrąkart – praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui po pirmojo paskelbimo, arba kiekvienam kreditoriui pranešama raštu;

42.7. likviduotą įstaigą išregistruoja įstatymų nustatyta tvarka;

42.8. likvidatorius yra atsakingas už nuostolius, kurie atsirado dėl jo kaltės.

Viešosios įstaigos Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centras vyr.gydytoja A.Vaitkevičienė

Įregistruota Skuodo savivaldybės valdybos 2001 01 11 sprendimu Nr.4.